TRIBAL _ necklace

Collar TRIBAL_ Gloria Fort

[cat] Teixir granet en un teler és una tradició molt antiga, especialment en la cultura dels nadius americans. Els telers per granet ajuden a fer tot tipus d’ornaments com polseres, anells, collarets o motius per adornar les nostres peces de roba, de manera que pot resultar una bona inversió tenir-ne un, ja ens permetrà crear infinitat de peces diferents. En el collaret TRIBAL usarem el teixit realitzat en el teler com si fos un petit tapís que podeu personalitzar amb els colors o dibuixos que més us agradin.

Collar TRIBAL versions

Material

Teler

Cilindres de toho o miyuki 11/0 de colors diferents

6 Tubs fins de 23 x 200 mm or vell

Cordó de cotó encerat de color marró clar de 3mm

Tanca muntada amb mosquetó de 12mm color oro vell

Feltre de color marró

Agulla gran ull 101×27 mm

Alicates

Fil gruixut i agulla de cosir

Tisores

Trobaràs el material utilitzat en aquest link: Antiga Casa Sala

Muntatge

Talla 15 trossos de fil gruixut de 110 cm de longitud i doblega cada fil per la meitat. Nua els fils en la part superior del teler mitjançant un nus d’alosa. Posa un fil en cadascuna de les ranures de la peça superior i la inferior del teler.

Ligada del vaquero

Quan tinguis nuats la meitat dels fils i distribuïts de forma longitudinal en les ranures del teler, nua els fils en el pivot i gira per tibar els fils. Nua l’altra meitat dels fils fins a completar un total de 30 i tibant de la mateixa forma en l’altre pivot.

Enfila l’agulla amb un tros de fil gruixut i enfila un total de 29 cilindres de color blanc gris que completeran la primera filera. Aquesta agulla no és imprescindible, ja que es pot realitzar el treball amb una agulla de cosir fina, però l’agulla de gran ull ens facilita el treball pel seu fàcil enfilat, sigui el que sigui el gruix del fil, i ens permet treballar abastant tota l’amplària de fils d’una vegada a causa de la seva gran longitud.

Deixa uns 20 cm de fil solt a l’esquerra del teler ja que més endavant ens servirà per al muntatge del collaret. Passa el fil amb els cilindres enfilats per sota dels fils tibats del teler i pressionant amb el dit des d’a baix situa cada cilindre entre dos fils. Intenta que els cilindres sobresurtin cap amunt.

Passa l’agulla cap a l’altre costat travessant els cilindres per la part d’a dalt. Estira l’agulla i tiba amb cura.

Repeteix el mateix procés en cada filera amb cura que l’agulla passi sempre pel centre de tots els cilindres i per sobre de tots els fils del teler. Si s’acaba el fil, uneix amb un petit nus al final d’una filera i amaga els extrems passant els fils pel centre dels cilindres de la filera anterior.

Continua teixint de la mateixa forma fins a acabar totes les fileres del dibuix seguint l’esquema. Seran sempre 29 cilindres per filera i un total de 35 fileres de llarg. Combina els colors com més t’agradi.

Esquema Tribal

Una vegada acabat de teixir, treu el motiu del teler i retalla els fils a uns 2 cm dels cilindres. Deixa sense tallar els fils de l’inici i del final.

Retalla un rectangle de feltre de la mateixa grandària de la peça central i cus-ho en la part de darrere de la peça. Amaga els fils del teler entre les dues peces.

Talla 85 cm de cordó de cotó encerat de color marró clar i marca el centre del cordó. Cus el tub de metall de forma vertical al centre de la peça teixida i del cordó. Dóna una puntada en el feltre de darrere de la peça, passant l’agulla per l’interior del tub i envoltant el cordó per tornar a passar l’agulla per dins del tub. Repeteix la puntada diverses vegades.

Col·loca els tubs començant pels del centre i cus de la mateixa forma els 6 tubs de metall procurant que quedin ben centrats amb la peça teixida i en el cordó.

Subjecta els quatre extrems de la peça central al cordó mitjançant agulles i cus donant una puntada en el feltre, passant el fil al voltant del cordó i tornant a donar una altra puntada en el feltre. En dos dels extrems pots utilitzar el fil sobrant de l’inici i del final del teixit. Repeteix la puntada diverses vegades.

Col·loca la tanca muntada amb mosquetó de 12mm de color oro vell a banda i banda del cordó. Posa el cordó en el terminal i aixafa un dels costats amb l’ajuda de les alicates planes. Realitza la mateixa operació amb l’altre costat del terminal i estreny bé amb les alicates per acabar el collaret.

Tribal-process-_-Gloria-Fort

[cast]  Tejer cuentas en un telar es una tradición muy antigua, especialmente en la cultura de los nativos americanos. Los telares para cuentas ayudan a hacer todo tipo de adornos como pulseras, anillos, collares o motivos para adornar nuestras prendas de ropa, por lo que puede resultar una buena inversión tener uno, ya nos permitirá crear infinidad de piezas diferentes. En el collar TRIBAL usaremos el tejido realizado en el telar como si fuera un pequeño tapiz que podéis personalizar con los colores o dibujos que más os gusten.

Material

Telar para tejer cuentas

Cilindros de toho o miyuki 11/0 de colores diferentes

6 Tubos finos de 23 x 200 mm oro viejo

Cordón de algodón encerado de color marrón claro de 3mm

Cierre montado mediano con mosquetón de 12mm color oro viejo

Fieltro de color marrón

Aguja gran ojo 101×27 mm

Alicates

Hilo grueso y aguja de coser

Tijeras

Encontrarás el material utilizado en este link: Antiga Casa Sala

Montaje

Corta 15 trozos de hilo grueso de 110 cm de longitud y dobla cada hilo por la mitad. Anuda los hilos en la parte superior del telar mediante un nudo de alondra. Pon un hilo en cada una de las ranuras de la pieza superior y la inferior del telar.

Cuando tengas anudados la mitad de los hilos y distribuidos de forma longitudinal en las ranuras del telar, anuda los hilos en el pivote y gira para tensar los hilos. Anuda la otra mitad de los hilos hasta completar un total de 30 y tensa de la misma forma en el otro pivote.

 Enhebrarla aguja con un trozo de hilo grueso y ensarta un total de 29 cilindros de color blanco gris que completaran la primera hilera. Esta aguja no es imprescindible, ya que se puede realizar el trabajo con una aguja de coser fina, pero la aguja de gran ojo nos facilita el trabajo por su fácil enhebrado, sea cual sea el grosor del hilo, y nos permite trabajar abarcando toda la anchura de hilos de una vez debido a su gran longitud.

Deja unos 20 cm de hilo suelto a la izquierda del telar ya que más adelante nos servirá para el montaje del collar. Pasa el hilo con los cilindros enhebrados por debajo de los hilos tensados del telar y presionando con el dedo desde abajo sitúa cada cilindro entre dos hilos. Intenta que los cilindros sobresalgan hacia arriba.

Pasa la aguja hacia el otro lado atravesando las cuentas por la parte de arriba. Tira de la aguja y tensa con cuidado.

Repite el mismo proceso en cada hilera con cuidado de que la aguja pase siempre por el centro de todos los cilindros y por encima de todos los hilos del telar. Si se termina el hilo, une con un pequeño nudo al final de una hilera y esconde los extremos pasando los hilos por el centro de los cilindros de la hilera anterior.

Continúa tejiendo de la misma forma hasta terminar todas las hileras del dibujo siguiendo el esquema. Serán siempre 29 cilindros por hilera y un total de 35 hileras de largo. Combina los colores como más te guste.

Una vez terminado de tejer, saca el motivo del telar y recorta los hilos a unos 2 cm de los cilindros. Deja sin cortar los hilos del inicio y del final.

Recorta un rectángulo de fieltro del mismo tamaño de la pieza central y cóselo en la parte de atrás de la pieza. Esconde los hilos del telar entre las dos piezas.

Corta 85 cm de cordón de algodón encerado de color marrón claro y marca el centro del cordón. Cose el tubo de metal de forma vertical en el centro de la pieza tejida y del cordón. Da una puntada en el fieltro de detrás de la pieza, pasando la aguja por el interior del tubo y rodeando el cordón para volver a pasar la aguja por dentro del tubo. Repite la puntada varias veces.

Coloca los tubos empezando por los del centro  y cose de la misma forma los 6 tubos de metal procurando que queden bien centrados con la pieza tejida y en el cordón.

Sujeta los cuatro extremos de la pieza central al cordón mediante alfileres y cose dando una puntada en el fieltro, pasando el hilo alrededor del cordón y volviendo a dar otra puntada en el fieltro. En dos de los extremos puedes utilizar el hilo sobrante del inicio y del final del tejido. Repite la puntada varias veces.

Coloca el cierre montado mediano con mosquetón de 12mm de color oro viejo a ambos lados del cordón. Pon el cordón en el terminal y aplasta uno de los lados con la ayuda de los alicates planos. Realiza la misma operación con el otro lado del terminal y aprieta bien con los alicates para terminar el collar.