PEYOTE _ bracelet

Pulsera PEYOTE

[cat] El PEYOTE és un teixit de granet que es realitza amb fil i agulla. La polsera peyote està realitzada a punt peiot pla amb un nombre parell de boles i és una peça bastant petita i fàcil per a iniciar-se en la puntada bàsica. La combinació de peiot, cuir i filferro dóna com a resultat una peça molt versàtil i unisex. A més, et proposem personalitzar el teu disseny amb els colors i dibuixos que més t’agradin. Només has de descarregar la plantilla que trobaràs al final del tutorial d’aprenentatge i realitzar el teu propi model.

Material

Cilindre TOHO-TREASURE 11/0 d’1.8mm en diversos colors

Fil de nylon de 0,25mm o fil de muyuki

Agulla gran ull o agulla fina

Filferro d’alumini d’1.5m

Tanca d’imant per a cuir de regalèssia 10x7mm

Cuir de regalèssia 10x6mm

Cola

Alicates de tallar

Alicates plana

Tisores

Ganiveta

Trobaràs el material utilitzat en aquest link: Antiga Casa Sala

Muntatge

Tallar un tros de fil i enfilar una rocalla qualsevol que servirà com a boleta de retenció i que més tard eliminarem, per la qual cosa no us ha de preocupar el color que tingui. Fixar la boleta amb un nus simple en un extrem del fil deixant uns 10 cm de fil per rematar al final.

Enfilar l’altre extrem del fil en l’agulla i enfilar 24 cilindres en l’ordre que mostra l’esquema. També podeu utilitzar delicas, granet o qualsevol altre tipus de rocalla, encara que el resultat no serà tan regular.

01_ Punto peyote par PEYOTE

Inserir el cilindre 25 i tornar a passar el fil pel cilindre número 23. Enfilar un nou cilindre i passar el fil pel cilindre 21. Enfilarem un cilindre de nou i saltarem un cilindre de la primera fila per tornar a passar pel següent. Repetir el mateix procés fins a arribar al cilindre 1.
02_ Punto peyote par PEYOTE
Seguirem fent files seguint el mateix sistema un total de 38 fileres de comptes seguint l’esquema.
PEYOTE esquema

Tallar amb la ganiveta entre 17 i 19 cm, segons la grandària de la nina, de cuir regalèssia de color marró.

Posar una mica de cola en la tanca d’imant i introduir el cuir regalèssia pressionant suaument fins que quedi perfectament adherit.

Embolicar el cuir regalèssia amb el teixit de peiot i unir els dos extrems en ziga-zaga enfilant alternativament un cilindre de cada costat. Per rematar el fil no es fan nusos, n’hi ha prou amb passar el fil pels cilindres situats en diagonal, diversos cilindres cap a un costat i després varis cap a un altre costat. Aquesta també és la forma de rematar si se’ns acaba el fil a la meitat del treball, o de començar amb una enfilada  nova. Treure la boleta de retenció de l’inici del teixit i rematar tots dos extrems.

Enrotllar el filferro d’alumini al voltant del cuir regalèssia donant sis voltes. Procurar que el filferro quedi ben regular i, si és necessari, col·locar-ho bé amb l’ajuda de les alicates planes.

Tallar el filferro d’alumini sobrant per la part de darrere amb les alicates de tallar. Repetir el mateix procés en l’altre costat procurant que totes les peces quedin ben centrades en el cuir regalèssia per acabar la polsera.

T’atreveixes a realitzar el teu propi disseny? Descarrega la plantilla fent clic en aquest enllaç: Peyote pattern

Escull els colors que més t’agradin, combina’ls amb el filferro d’alumini i crea el teu propi motiu perquè la teva polsera sigui única i molt especial. Només hauràs de seguir els mateixos passos que en el tutorial però teixint els comptes seguint el teu propi patró.

Peyote-process-_-Gloria-Fort

[cast]  El PEYOTE es un tejido de cuentas que se realiza con hilo y aguja. La pulsera PEYOTE está realizada a punto peyote plano con un número par de cuentas y es una pieza bastante pequeña y fácil para iniciarse en la puntada básica. La combinación de peyote, cuero y alambre da como resultado una pieza muy versátil y unisex. Además, te proponemos personalizar tu diseño con los colores y dibujos que más te gusten. Sólo tienes que descargar la plantilla que encontrarás al final del tutorial y realizar tu propio modelo.

Material

Cilindro TOHO-TREASURE 11/0 de 1.8mm en varios colores

Hilo de nylon de 0,25mm o hilo de muyuki

Aguja gran ojo o aguja fina

Alambre de aluminio de 1.5mm

Cierre de imán para cuero de regaliz 10x7mm

Cuero de regaliz 10x6mm 

Pegamento 

Alicates de cortar

Alicates plana

Tijeras

Cuchilla

Encontrarás el material utilizado en este link: Antiga Casa Sala

Montaje

Cortar un trozo de hilo y enhebrar una rocalla cualquiera que servirá como bolita de retención y que más tarde eliminaremos, por lo que no os debe preocupar el color que tenga. Fijar la bolita con un nudo simple en un extremo del hilo dejando unos 10 cm de hilo para rematar al final.

Enhebrar el otro extremo del hilo en la aguja y enhebrar 24 cilindros en el orden que muestra el esquema. También podéis utilizar delicas, granito o cualquier otro tipo de rocalla, aunque el resultado no será tan regular.

 

Insertar el cilindro 25 y volver a pasar el hilo por el cilindro número 23. Enhebrar un nuevo cilindro y pasar el hilo por el cilindro 21. Enhebraremos un cilindro de nuevo y saltaremos un cilindro de la primera fila para volver a pasar por el siguiente. Repetir el mismo proceso hasta llegar al cilindro 1.

Seguiremos haciendo filas siguiendo el mismo sistema un total de 38 hileras de cuentas siguiendo el esquema.

Con la cuchilla cortar entre 17 y 19 cm, según el tamaño de la muñeca, de cuero regaliz de color marrón.

Poner un poco de pegamento en el cierre de imán e introducir el cuero regaliz presionando suavemente hasta que quede perfectamente adherido.

Envolver el cuero regaliz con el tejido de peyote y unir los dos extremos en zig-zag enhebrando alternativamente un cilindro de cada lado. Para rematar el hilo no se hacen nudos, basta con pasar el hilo por los cilindros situados en diagonal, varios cilindros hacia un lado y luego varios hacia otro lado. Esta también es la forma de rematar si se nos acaba el hilo en mitad del trabajo, o de empezar con una hebra nueva. Sacar la bolita de retención del inicio del tejido y rematar ambos extremos.

Enrollar el alambre de aluminio alrededor del cuero regaliz dando seis vueltas. Procurar que el alambre quede bien regular y, si es necesario, colocarlo bien con la ayuda de los alicates planos.

Cortar el alambre de aluminio sobrante por la parte de atrás con los alicates de cortar. Repetir el mismo proceso en el otro lado procurando que todas las piezas queden bien centradas en el cuero regaliz para terminar la pulsera.

¿Te atreves a realizar tu propio diseño? Descarga la plantilla haciendo clic en este enlace: Peyote pattern

Escoge los colores que más te gusten, combínalos con el alambre de aluminio y crea tu propio motivo para que tu pulsera sea única y muy especial. Sólo tendrás que seguir los mismos pasos que en el tutorial pero tejiendo las cuentas siguiendo tu propio patrón.