LOOM _ bracelet

Polsera Loom _ Glòria Fort

[cat] Teixir és una tècnica molt antiga i utilitzada per elaborar tèxtils, però també ha estat un procediment molt freqüent per realitzar bijuteria usant petits telers. En el disseny d’aquesta polsera ens proposem utilitzar el teler combinant l’enfilat de peces metàl·liques en la trama (fils horitzontals) i també en l’ordit (fils verticals) del teixit i entreteixir-les amb el nuat pla bàsic del teixit en teler. El resultat és una polsera elegant i molt original. A més, és possible aplicar aquesta tècnica coordinant diferents tons de fils, diversos tipus de metalls o es poden incorporar boles d’altres colors i així crear una polsera LOOM que serà una peça única i molt personal.

Polsera Loom _ Gloria Fort

Material

Teler

Fil de polièster encerat 0,8 mm

29 Cilindres de metall 4 X 4 mm forat 2 mm

12 Tubs fins de metall 60 x 500

20 Boles metàl·liques de 4 mm forat gruixut

1 Tanca d’imant amb mesura interior de 25 x 2,8 mm

Cola

Cinta o un petit retal de tela

Agulla lanera

Tisores

Trobaràs el material utilitzat en aquest link: Antiga Casa Sala

Muntatge

Tallar 3 tires de fil encerat d’1 metre de longitud cadascuna i doblegar cada fil per la meitat. Nuar a la barra de la part superior del teler mitjançant un nus d’alosa.

Ligada del vaquero

Enfilar en cada fil les següents peces seguint aquest ordre: cilindre-tub fi-cilindre-cilindre-tub fi-cilindre. Distribuir de forma longitudinal els fils en les ranures del teler deixant les peces de metall al centre i nuar els fils en els pivots per tibar-los.

Tallar un tros de fil i començar a teixir passant el fil per damunt i per sota dels fils de l’ordit en el teler. En tornar, passarem per sota del fil que en la volta anterior hem passat per damunt i per damunt la que havíem passat per sota, tal com es mostra en l’esquema. Si se us acaba el fil, només heu de deixar l’extrem per la part de darrere i començar a teixir amb un nou fil. Tallar el fil sobrant per la part de darrere i si voleu, posar una mica de cola.

Tejido plano esquema

Teixir 2 cm (si desitgeu un diàmetre de polsera major de 17 cm, podeu teixir aquest tros més gran). Col·locar la primera filera de cilindres i passar el fil pel centre del cilindre d’un extrem.

Teixir 5 mm de teixit pla. Enfilar 5 boles de metall en el fil de polièster i passar el fil de trama amb les boles enfilades per sota dels fils tibats del teler i pressionant amb el dit des de sota per situar cada bola entre dos fils. Passar el fil pel centre de les boles travessant-les per sobre contra direcció. Podem posar una mica de cola o esmalt d’ungles transparent en la punta del fil perquè estigui més rígid i que resulti més fàcil que el fil passi pel centre de les boles.

Teixir altres 5 mm i col·locar la següent filera de tubs fins de metall. Passar el fil pel centre del tub de l’extrem.

Teixir 3 mm més de teixit pla. Col·locar una altra filera de cilindres i teixir altres 3 mm. Tornar a enfilar 5 boles de metall i teixir altres 5 mm. Finalment enfilar els 5 cilindres centrals i passar-los per sota dels fils tibats i travessar-los per la part superior com hem fet amb les boles.

Realitzar l’altra meitat de la polsera de forma simètrica en l’ordre contrari. Tallar els fils de polièster i treure la polsera del teler.

Amb l’ajuda d’una agulla lanera, travessar els 6 fils de polièster de l’ordit en un tros de cinta o tela pel centre.

Realitzar un nus simple en la part exterior procurant que el teixit de la polsera quedi ben atapeït.

Medio nudo

Retallar la tela deixant només uns 3 o 4 mm a cada costat. Enganxar amb cola la tela i tallar els cordons sobrants. Realitzar la mateixa operació en els dos extrems de la polsera.

Posar cola en la tanca d’imant i introduir l’extrem de la polsera procurant amagar la tela i els extrems del fil a l’interior de la ranura. Pressionar lleugerament fins que quedi completament pegat.

Encolar de la mateixa forma l’altre extrem per acabar la polsera.

Loom-process-_-Gloria-Fort

[cast] Tejer es una técnica muy antigua y utilizada para elaborar textiles, pero también ha sido un procedimiento muy frecuente para realizar bisutería usando pequeños telares de cuentas. En el diseño de esta pulsera nos proponemos utilizar el telar de cuentas combinando el enhebrado de piezas metálicas en la trama (hilos horizontales) y también en la urdimbre (hilos verticales) del tejido y entretejarlas con el tejido plano básico del tejido en telar. El resultado es una pulsera elegante y muy original. Además, es posible aplicar esta técnica coordinando diferentes tonos de hilos o diversos metales o se pueden incorporar bolas de otros colores y así crear una pulsera LOOM que será una pieza única y muy personal.

Material

Telar

Hilo poliéster encerado 0,8 mm

29 Cilindros de metal 4 X 4 mm agujero 2 mm

12 Tubos finos de metal 60 x 500

20 Bolas metálicas de 4 mm agujero grueso

1 Cierre de imán con medida interior de 25 x 2,8 mm

Pegamento

Cinta o un pequeño retal de tela

Aguja lanera

Tijeras

Encontrarás el material utilizado en este link: Antiga Casa Sala

Montaje

Cortar 3 tiras de hilo encerado de 1 metro de longitud cada una y doblar cada hilo por la mitad. Anudar a la barra de la parte superior del telar mediante un nudo de alondra.

Enhebrar en cada hilo las siguientes piezas siguiendo este orden: cilindro-tubo fino-cilindro-cilindro-tubo fino-cilindro. Distribuir de forma longitudinal los hilos en las ranuras del telar dejando las piezas de metal en el centro y anudar los hilos en los pivotes para tensarlos.

Cortar un trozo de hilo y empezar a tejer pasando el hilo por encima y por debajo de los hilos de la urdimbre en el telar. Al volver, pasaremos por debajo del hilo que en la vuelta anterior hemos pasado por encima y por encima la que habíamos pasado por debajo, tal como se muestra en el esquema. Si se os termina el hilo, sólo tenéis que dejar el extremo por la parte de atrás y empezar a tejer con un nuevo hilo. Cortar el hilo sobrante por la parte de atrás y si queréis, poner un poco de pegamento.

Tejer 2 cm (si deseáis un diámetro de pulsera mayor de 17 cm, podéis tejer este trozo más grande). Colocar la primera hilera de cilindros y pasar el hilo por el centro del cilindro de un extremo.

Tejer 5 mm de tejido plano. Enhebrar 5 bolas de metal en el hilo de poliéster y pasar el hilo de trama con las bolas enhebradas por debajo de los hilos tensados del telar y presionando con el dedo desde abajo situar cada bola entre dos hilos. Pasar el hilo por el centro de las bolas atravesándolas por la parte de arriba en dirección contraria. Podemos poner un poco de pegamento o esmalte de uñas transparente en la punta del hilo para que esté más rígido y que resulte más fácil que el hilo pase por el centro de las bolas.

Tejer otros 5 mm y colocar la siguiente hilera de tubos finos de metal. Pasar el hilo por el centro del tubo del extremo.

Tejer 3 mm más de tejido plano. Colocar otra hilera de cilindros y tejer otros  3 mm. Volver a enhebrar 5 bolas de metal y tejer otros 5 mm. Finalmente enhebrar los 5 cilindros centrales y pasarlos por debajo de los hilos tensados y atravesarlos por la parte superior como hemos hecho con las bolas.

Realizar la otra mitad de la pulsera de forma simétrica en el orden contrario. Cortar los hilos de poliéster y sacar la pulsera del telar.

Con la ayuda de una aguja lanera, atravesar los 6 hilos de poliéster de la urdimbre en un trozo de cinta o tela por el centro.

Realizar un nudo simple en la parte exterior procurando que el tejido de la pulsera quede bien apretado.

Recortar la tela dejando solamente unos 3 o 4 mm a cada lado. Pegar con pegamento la tela y cortar los cordones sobrantes. Realizar la misma operación en los dos extremos de la pulsera.

Poner pegamento en el cierre de imán e introducir el extremo de la pulsera procurando esconder la tela y los extremos del hilo en el interior de la ranura. Presionar ligeramente hasta que quede completamente pegado.

Pegar de la misma forma el otro extremo para terminar la pulsera.

14_Pulsera Loom