HADZABE _ necklace

Collaret HADZABE

[cat] La tendència africana està de moda, els seus colors irrepetibles, la seva naturalesa salvatge i els seus materials naturals són ja un clàssic per als complements estiuencs. Amb colors neutres i materials naturals com el lli i la fusta, aquest collaret d’inspiració africana vol ser un homenatge a la tribu de Tanzània dels hadzabe, l’última tribu nòmada de caçadors que queda al continent africà. El trenat del collaret està realitzat amb la tècnica del kumihimo amb 16 fils combinant dos tons naturals que podeu personalitzar com més us agradi, així com experimentar amb la disposició dels fils per crear diferents dibuixos de trenat.

Material

Disc de kumihimo de 15 cm

Lli de 0.8mm.

2 peces d’Oval pla de fusta 21×47 mm

Agulla llanera llarga

Tisores

Trobaràs el material utilitzat en aquest link: Antiga Casa Sala

HADZABE-2

Muntatge

Tallar 6 tires de 6,30 metres de lli de 0,8 mm de color blanc i 2 tires de 6,30 metres cadascuna de lli de 0,8 mm de color natural. Doblegar tots els fils per la meitat i nuar-los junts a uns 10-12 cm de l’extrem doblegat.

Passar els fils de lli per l’orifici del centre del disc de kumihimo deixant el nus en la part de darrere. Distribuir els fils de lli blanc un en cadascuna de les següents ranures: 1, 2, 17 i 18 en vertical i 5, 6, 13, 14, 21, 22, 29 i 30 en diagonal. Distribuir els fils de lli natural en cadascuna de les següents ranures: 9, 10, 25 i 26 en horitzontal. Tindrem col·locats un total de 16 fils i amb aquesta distribució aconseguirem un dibuix en espiral del color de lli natural.

Kumihimo 16 hilos 01

Iniciar punt: Moure el fil de lli de color blanc de la ranura 1 a la 19, d’a dalt-esquerra a a baix-esquerra.

Kumihimo 16 hilos 02

Moure el fil de la ranura 17 a la 3, d’a baix-dreta a a dalt-dreta.

Kumihimo 16 hilos 03

Girar el disc de kumihimo cap a l’esquerra fins al següent grup de fils. Tibar bé els punts perquè ens quedi un cordó regular. Repetir els tres passos bàsics: fil esquerre cap avall, fil dret cap amunt i girar el disc en sentit contrari a les agulles del rellotge.

Kumihimo 16 hilos 04

Continuar el nuat de la mateixa forma fins a obtenir un cordó de 85 cm de longitud. Treure els fils de lli del disc de kumihimo i ajuntar els dos extrems del cordó. Per unir-los usarem un nus corredís. Tallar un tros de fil de lli natural d’uns 50 cm i doblegar un dels extrems. Col·locar l’extrem doblegat sobre els extrems del cordó.

01_Nudo corredizo
Amb el fil més llarg donar diverses voltes unint tots els fils en direcció a la baga que hem creat en doblegar l’extrem del fil. Passar l’extrem per la baga.

Estirar dels dos extrems del fil fins que quedi el nus ben atapeït. Tallar els fils sobrants.

Tallar els extrems del cordó de kumihimo per igualar els fils de la borla a la longitud desitjada.

Enfilar una agulla lanera llarga i cosir l’oval pla fusta blanc passant diverses vegades el fil envoltant el cordó de kumihimo per tots dos costats i per l’interior de la peça. Rematar el fil i repetir la mateixa operació amb la segona peça per acabar el collaret.

Aquesta mateixa tècnica et permet experimentar amb diferents dibuixos de kumihimo, variacions en les textures de cordons, colors i diverses possibilitats de la peça central.

Hadzabe-process-_-Gloria-Fort

[cast]  La tendencia africana está de moda, sus colores irrepetibles, su naturaleza salvaje y sus materiales naturales son ya un clásico para los complementos veraniegos. Con colores neutros y materiales naturales como el lino y la madera, este collar de inspiración africana quiere ser un homenaje a la tribu de Tanzania de los HADZABE, la última tribu nómada de cazadores que queda en el continente africano. El trenzado del collar está realizado con la técnica del kumihimo con 16 hilos combinando dos tonos naturales que podéis personalizar como más os guste, así como experimentar con la disposición de los hilos para crear diferentes dibujos de trenzado.

Material

Disco de kumihimo de 15 cm

Lino de 0.8mm.

2 piezas de Oval plano madera 21×47 mm 

Aguja lanera larga

Tijeras

Encontrarás el material utilizado en este link: Antiga Casa Sala

Montaje

Cortar 6 tiras de 6,30 metros de lino de 0,8 mm de color blanco y 2 tiras de 6,30 metros cada una de lino de 0,8 mm de color natural. Doblar todos los hilos por la mitad y anudarlos juntos a unos 10-12 cm del extremo doblado.

 Pasar los hilos de lino por el orificio del centro del disco de kumihimo dejando el nudo en la parte de atrás. Distribuir los hilos de lino blanco uno en cada una de las siguientes ranuras: 1, 2, 17 y 18 en vertical y 5, 6, 13, 14, 21, 22, 29 y 30 en diagonal. Distribuir los hilos de lino natural en cada una de las siguientes ranuras: 9, 10, 25 y 26 en horizontal. Tendremos colocados un total de 16 hilos y con esta distribución conseguiremos un dibujo en espiral del color de lino natural.

Kumihimo 16 hilos 01

Iniciar punto: Mover el hilo de lino de color blanco de la ranura 1 a la 19, de arriba-izquierda a abajo-izquierda.

Kumihimo 16 hilos 02

Mover el hilo de la ranura 17 a la 3, de abajo-derecha a arriba-derecha.

Kumihimo 16 hilos 03

Girar el disco de kumihimo hacia la izquierda hasta el siguiente grupo de hilos. Tensar bien los puntos para que nos quede un cordón regular. Repetir los tres pasos básicos: hilo izquierdo hacia abajo, hilo derecho hacia arriba y girar el disco en sentido contrario a las agujas del reloj.

Kumihimo 16 hilos 04

Continuar el anudado de la misma forma hasta obtener un cordón de 85 cm de longitud. Sacar los hilos de lino del disco de kumihimo y juntar los dos extremos del cordón. Para unirlos usaremos un nudo corredizo. Cortar un trozo de hilo de lino natural de unos 50 cm y doblar uno de los extremos. Colocar el extremo doblado sobre los extremos del cordón.

Con el hilo más largo dar varias vueltas uniendo todos los hilos en dirección al bucle que hemos creado al doblar el extremo del hilo. Pasar el extremo por el bucle.

Tirar de los dos extremos del hilo hasta que quede el nudo bien apretado. Cortar los hilos sobrantes.

Cortar los extremos del cordón de kumihimo para igualar los hilos de la borla a la longitud deseada.

Enhebrar una aguja lanera larga y coser el oval plano madera blanco pasando varias veces el hilo rodeando el cordón de kumihimo por ambos lados y por el interior de la pieza. Rematar el hilo y repetir la misma operación con la segunda pieza para terminar el collar.

Esta misma técnica te permite experimentar con diferentes dibujos de kumihimo, variaciones en las texturas de cordones, colores y diversas posibilidades de la pieza central. 

HADZABE

Collaret HADZABE 02