MARBRE _ mobile case

[cat] El pintat amb aigües o marbrejat és una tècnica tradicional que s’ha utilitzat des de fa molt temps per a la decoració del paper destinat a les guardes dels llibres. Es una tècnica molt decorativa i senzilla però amb uns resultats molt vistosos i sorprenents. Tradicionalment s’utilitzen pintures a l’oli que suren sobre una base d’aigua i cola. Però aquesta mateixa tècnica també es pot utilitzar per a pintar i decorar petits objectes. La seva única dificultat radica en escollir les tintes o pintures adequades a cada superfície.

En aquesta ocasió he utilitzat la tècnica del marbrejat per a pintar una funda nova pel meu mòbil. Es tracta d’una superfície suau i poc brillant i per aconseguir uns colors lluminosos he utilitzat esmalt de les ungles. La màgia d’aquesta tècnica és que cada dibuix és únic i irrepetible i que l’atzar juga un paper important en el disseny final.

[cast]  El pintado con aguas o marmoleado es una técnica tradicional que se ha utilizado desde hace mucho tiempo para la decoración del papel destinado a las guardas de los libros. Es una técnica muy decorativa y sencilla pero con unos resultados muy vistosos y sorprendentes. Tradicionalmente se utilizan pinturas al óleo que flotan sobre una base de agua y cola. Pero esta misma técnica también se puede utilizar para pintar y decorar pequeños objetos. Su única dificultad radica en escoger las tintas o pinturas adecuadas a cada superficie.

En esta ocasión he utilizado la técnica del marmoleado para pintar una funda nueva para mi móvil. Se trata de una superficie suave y poco brillante y para conseguir unos colores luminosos he utilizado esmalte de las uñas. La magia de esta técnica es que cada dibujo es único e irrepetible y que el azar juega un papel importante en el diseño final.

Es tracta d’una tècnica fàcil i molt ràpida per a pintar petits objectes d’una forma decorativa i el material necessari molt simple.

Se trata de una técnica fácil y muy rápida para pintar pequeños objetos de una forma decorativa y el material necesario muy simple.

Objecte que es vulgui pintar   Objeto que se quiera pintar

Esmalt de les ungles      Esmalte de uñas

Una palangana   Una cubeta o barreño

Un pal de brotxeta o un escuradents   Un palo de brocheta o un palillo

01_Marbrejat material_ Gloria Fort

En primer lloc cal omplir la safata amb aigua freda. Si voleu, podeu protegir la safata cobrint-la amb una bossa de plàstic o embolicant-la amb film transparent. Si es tracta d’un recipient de vidre no tindreu cap dificultat per netejar-la en cas que s’embruti.

En primer lugar hay que llenar la bandeja con agua fría. Si quiere puede proteger la bandeja cubriéndola con una bolsa de plástico o envolverla con film transparente. Si se trata de un recipiente de cristal no tendréis ninguna dificultad para limpiarla en caso de que se ensucie.

02_Marbrejat_ Gloria Fort

A continuació podeu tirar algunes gotes d’esmalt d’ungles dels colors que més us agradin. Podeu deixar caure les gotes de manera aleatòria o anar deixant gotes en el centre de l’altre color, depenent del resultat final que desitgeu. Caldrà procurar que l’esmalt sigui prou líquid, ja que si està massa espés la gota precipitarà cap al fons del recipient i no crearà les aigües que desitgem.

A continuación podéis tirar algunas gotas de esmalte de uñas de los colores que más os gusten. Se puede dejar caer las gotas de manera aleatoria o ir dejando gotas en el centro del otro color, dependiendo del resultado final deseado. Habrá que procurar que el esmalte sea suficiente líquido, ya que si está demasiado espeso la gota precipitará hacia el fondo del recipiente y no creará las aguas que deseamos.

03_Marbrejat_ Gloria Fort

Anirem afegint els colors d’esmalt d’ungles combinant-los com més us agradin fins a completar el vostre disseny.

Iremos añadiendo los colores de esmalte de uñas combinándolos como más os gusten hasta completar su diseño.

04_Marbrejat_ Gloria Fort

A continuació barrejarem els colors una mica amb la punta d’un escuradents o brotxeta. Haureu de fer aquesta operació d’una forma força ràpida, ja que l’esmalt s’asseca ràpidament i té tendència a crear una mena de tel.

A continuación mezclaremos los colores un poco con la punta de un palillo o brocheta. Tendrá que hacer esta operación de una forma bastante rápida, ya que el esmalte se seca rápidamente y tiene tendencia a crear una especie de lámina en la superficie.

05_Marbrejat_ Gloria Fort

Un cop preparada la pintura posarem l’objecte que volem pintar en contacte amb la superfície de l’aigua i el submergirem lleugerament i el traurem de l’aigua ràpidament. La pintura que estava surant sobre l’aigua quedarà adherida a la superfície que volem pintar com per art de màgia.

Una vez preparada la pintura pondremos el objeto que queremos pintar en contacto con la superficie del agua y el sumergido ligeramente y lo sacaremos del agua rápidamente. La pintura que estaba flotando sobre el agua quedará adherida a la superficie que queremos pintar como por arte de magia.

06_Marbrejat_ Gloria Fort

Veureu que queden algunes restes de pintura pel voltant. Es poden retirar utilitzant un escuradents o deixar assecar i retirar sense dificultat un cop sec. Deixar assecar durant un mínim de 24 hores abans d’utilitzar l’objecte.

Veréis que quedan algunos restos de pintura alrededor. Se pueden retirar utilizando un palillo o dejar secar y retirar sin dificultad una vez seco. Dejar secar durante un mínimo de 24 horas antes de utilizar el objeto.

07_Marbrejat_ Gloria Fort

09_Marbrejat_ Gloria Fort